MDszkolenia.pl

Specjalista ds. finansów

Cena TYLKO
1400
zł brutto
Najbliższy TERMIN:
Łódź - 26.09.2017
Opole - 03.10.2017
Kluczbork - 10.10.2017

Zapraszamy na szkolenie Specjalista ds. finansów od podstaw, które w gruntowny sposób przygotuje Uczestnika do wykonywania zadań z zakresu zobowiązań finansów. Poznanie specyfiki wykonywanych działań z zakresu Specjalisty ds. finansów umożliwi optymalizację działań wewnątrz organizacji oraz zniweluje koszty obsługi działalności gospodarczej. Szkolenie pozwoli na nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu działań kadrowo-płacowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla osób, które rozpoczynają pracę w działach finansowych chcących zdobyć kompleksowe kompetencje zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, a także dla właścicieli i kadry zarządzającej małych firm, którzy samodzielnie zajmują się dokumentacją i zobowiązaniami w zakresie rozliczeń i finansów.

Cel szkolenia

Podniesienie kwalifikacji Uczestników szkolenia z zakresu problematyki rozliczeń oraz finansów na poziomie podstawowym. Poprzez poznanie funkcji komputerowego programu kadrowo-płacowego Płatnik oraz Gartyfikant GT. Uczestnik nabędzie umiejętności tworzenia gotowych rozwiązań z zakresu zobowiązań finansowych.

Korzyści ze szkolenia

Optymalizacja działań rozliczeniowo-finansowych. Świadome podejmowanie decyzji poprzez zniwelowanie wysokich kosztów zlecania działań z zakresu finansów zewnętrznym podmiotom oraz umiejętność obsługi specjalistycznego programu. Poznanie podstawowych działań Specjalisty ds. finansów podnosi kompetencje zawodowe, daje stabilność na rynku pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wydany przez naszą Placówkę Szkoleniową.
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Program szkolenia

12 dni, 68 godzin zegarowych

  I. Kadry i płace

 1. Podstawowe zasady prawa pracy dotyczące pracowników
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Prawa i obowiązki pracodawcy
 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Wybrane zagadnienia kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • Podstawowe zasady BHP
 1. Zatrudnianie w podmiocie
 • Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę
 • Świadczenie pracy na zasadzie umów cywilnoprawnych
 • Rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
 • Dane osobowe w stosunku zatrudnienia
 1. Wynagrodzenia
 • Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń
 • Wyliczanie wynagrodzeń
 • Prawo do wynagrodzenia, formy i stałe składniki wynagrodzenia
 • Niestałe składniki wynagrodzenia
 • Regulamin wynagrodzenia
 1. System czasu pracy
 • Rodzaje systemów czasu pracy
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Urlopy, zasiłki chorobowe i macierzyńskie, nieobecność w pracy
 1. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji publicznych
 • System ubezpieczeń społecznych, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • Obliczanie podstaw oraz wysokości składek, deklaracje i zaliczki na podatek dochodowy
 • Rozliczanie z Urzędem Skarbowym w zakresie wynagrodzeń pracowników
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 1. Obsługa elektroniczna kadr i płac
 • Rejestracja płatników i ubezpieczonych
 • Zgłaszanie płatników (ZPA, ZAA, ZBA)
 • Zgłaszanie pracowników (ZUA, ZZA) oraz członków rodziny pracowników (ZCZA)
 • Zmiany danych (ZIPA, ZIUA, ZUA)
 • Wyrejestrowanie (ZWUA, ZWPA)
 • Rozliczanie (RCA, RZA, DRA, RSA)
 • Inne dokumenty (IWA, RMUA, ZSWA)
 • Wysyłka i potwierdzanie wysyłki dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  II. Książka przychodów i rozchodów

 

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące prowadzenia książki przychodów i rozchodów
 • Podstawy prawne dotyczące prowadzenia książki przychodów i rozchodów
 • Zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów
 • Metody prowadzenia książki przychodów i rozchodów
 • Inne formy opodatkowania
 1. Koszty i przychody podmiotu
 • Koszty w rozumieniu prawa podatkowego
 • Księgowanie kosztów z uzyskanych przychodów
 • Dowody księgowe
 • Przychody ze sprzedaży towarów i usług
 • Pozostałe przychody
 1. Środki trwałe w podmiocie
 • Pojęcie środków trwałych
 • Amortyzacja i metody wyliczania zużycia
 • Ewidencja środków trwałych
 • Samochód w działalności gospodarczej
 1. Pracownicy podmiotu
 • Lista płac
 • Indywidualna karta przychodów pracownika
 • Obowiązki pracodawcy wobec instytucji publicznych
 1. Pozostałe koszty działalności gospodarczej
 • Koszty działalności a koszty podatkowe
 • Inwentaryzacja
 • Zamykanie działalności gospodarczej
 1. Podatek VAT
 • Optymalizacja podatkowa
 • Obowiązki rejestracyjne
 • Podatnik VAT
 • Rozliczenia miesięczne a kwartalne
 1. Ewidencja w działalności gospodarczej
 • Zamknięcie księgi podatkowej i określenie dochodu do opodatkowania
 • Obowiązek comiesięcznego rozliczania z Urzędem Skarbowym
 1. Elektroniczna obsługa księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – obsługa programu Rachmistrz
 • Zajęcia w formie warsztatów komputerowych

  III. Płatnik

 

 1. Komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Terminy opłacania i rozliczania składek
 • Zasady wypełniania i przekazywania dokumentów zgłoszeniowych
 • Zasady korygowania dokumentów
 • Wyciągi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych
 1. Uruchomienie i obsługa programu Płatnik
 • Dopasowanie odpowiednich parametrów dotyczących rozliczania
 • Konfiguracja podstawowych ustawień
 • Operacje na danych płatnika
 • Certyfikaty i ich obsługa w programie
 1. Rejestracja danych osób ubezpieczonych do programu
 • Wprowadzanie nowego ubezpieczonego
 • Aktualizacja danych i statusu ubezpieczonego (ZUS ZUA)
 • Dokumenty dotyczące ubezpieczonego, zasady ustalania podstaw wymiaru oraz rozliczanie składek
 1. Obsługa dokumentów dotyczących rejestracji i wyrejestrowania w programie
 • Zasady wypełniania i rozliczania składek
 • Przerwy w opłacaniu składek
 • Operacje dotyczące płatnika (ZPA, ZFA, ZWPA)
 • Ubezpieczenie zdrowotne (ZUA, ZZA)
 • Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia (ZCNA)
 1. Obsługa dokumentów rozliczeniowych
 • Przygotowywanie dokumentów płatniczych
 • Drukowanie dokumentów
 • Składki na fundusze
 • Archiwizacja zestawów dokumentów
 1. Informacje okresowe i roczne dla osób ubezpieczonych
 • Raporty miesięczne (DRA, RCA, RZA, RSA)
 1. Wymagania techniczne dotyczące obsługi programu Płatnik
 • Wymagania sprzętowe dotyczące programu Płatnik
 • Bazy danych
 • Instalacja programu
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych i archiwizacja danych

 IV. Subiekt GT

 

 1. Uruchomienie i obsługa programu Subiekt GT
 • Konfiguracja i uruchomienie programu
 • Założenie kartoteki dla towarów
 • Założenie kartoteki dla kontrahentów
 1. Działania w programie dotyczące sprzedaży
 • Tworzenie dokumentacji dla sprzedaży detalicznej
 • Korekta sprzedaży
 • Zamówienia Klientów – przyjmowanie, aktualizacja
 • Zamówienia podmiotu do dostawców
 1. Działania w programie dotyczące rozliczeń podmiotu
 • Dokumenty kasowe i bankowe
 • Rozrachunki podmiot
 1. Techniczne aspekty obsługi programu Subiekt GT
 • Dostosowanie parametrów programu do potrzeb podmiotu
 • Dostosowanie elementów graficznych do zapotrzebowania podmiotu
 • Numery początkowe dokumentów podmiotu
 • Zakładanie kont użytkowników oraz nadawanie uprawnień
 • Archiwizacja danych w programie

  V. Podstawy rachunkowości

 

 1. Podstawy rachunkowości
 • Zasady rachunkowości
 • Charakteryzacja dowodów księgowych
 • Obieg i kontrola dokumentów
 • Charakterystyka ksiąg rachunkowych
 • Zasady dotyczące błędów na dokumentach księgowych
 • Konta księgowe
 1. Zasoby majątkowe podmiotu
 • Klasyfikacja i podział aktywów
 • Klasyfikacja i podział pasywów
 • Operacje gospodarcze a aktywa i pasywa
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja aktywów finansowych, kosztów i przychodów
 • Ewidencja rozrachunków i roszczeń
 • Kapitał i fundusze podmiotu
 • Zapasy
 1. Rozrachunki
 • Rozrachunki z kontrahentami
 • Faktury zaliczkowe, końcowe
 • Aktualizacja należności
 • Rozrachunki z pracownikami
 • Rozrachunki z instytucjami publicznymi
 • Rozliczenia międzyokresowe
 1. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
 • Bilans podmiotu
 • Rachunek zysków i strat
 • Terminy dotyczące sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych podmiotu
 1. Elementy prawa podatkowego
 • Podatek od osób prawnych
 • Dochód a podstawa opodatkowani
 • Sporządzanie zeznania CIT-8, CIT-O
 • Straty podatkowe
 • Podatek od towarów i usług
 • Deklaracje, terminy, zapłata i zwrot podatku
 1. Warsztaty komputerowe z wykorzystaniem programu finansowo księgowego
 • Ewidencja operacji gospodarczych
 • Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat
 • Tworzenie raportów
 • Obliczanie podatku CIT i VAT na podstawie dowodów księgowych
 • Rozliczanie z instytucjami publicznymi

  VI. Zmiany podatku VAT

 

 1. Zmiany Ordynacji podatkowej w 2017 i 2018 r.
 • Jednolity Plik Kontrolny ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT
 • Struktura, zakres i obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym
 • Ewidencja VAT od stycznia 2017 r.
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej od września 2017 r.
 1. Podzielona płatność
 • Pojęcie, podstawowe elementy i zakres zastosowania
 • Sposoby realizacji
 • Rachunek VAT
 • Systemy zachęt
 • Korzyści stosowania podzielonej płatności
 • Funkcjonowanie rachunków bankowych
 • Podzielona płatność a Jednolity Plik Kontrolny
 1. Zmiany zasad opodatkowania VAT w 2017 r.
 • Zmiany w zakresie opodatkowania importu usług
 • Sankcje za nieprawidłowe obliczenie podatku VAT
 • Fiskalizowanie obrotu za pomocą kas rejestrujących
 • Zwrot podatku VAT
 • Deklaracje VAT
 • Zawieszenie działalności gospodarczej
 1. Prawa i obowiązki podatnika
 • Wykreślenie z rejestru
 • Odpowiedzialność pełnomocnika
 • Odpowiedzialność solidarna nabywcy
 1. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT po zmianach
 • Wystawianie dokumentów księgowych
 • Refakturowanie a zmiany prawne i praktyki organów podatkowych
 • Odliczanie VAT – studium przypadku
 • Transakcje międzynarodowe

 

  VII Jednolity Plik Kontrolny

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Pojęcie Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Podstawowe zasady tworzenia i dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Terminy obowiązku dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Pojęcie i definicje ustawowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 1. Podstawy i cel wprowadzenia obowiązku dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Korzyści i przeszkody dla podatników
 • Jednolity Plik Kontrolny w innych państwach UE
 1. Jednolity Plik Kontrolny jako element kontroli podatkowej
 • Wezwanie Urzędu Skarbowego do przekazania Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Termin do przekazania Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Zakres danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym
 • Poprawność Jednolitego Pliku Kontrolnego, walidacja danych, autentyczność ksiąg oraz umocowanie do podpisywania ksiąg
 • Przedłużenie terminu złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego
 1. Forma przekazywania danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym
 • Aspekty techniczne dotyczące formatu przekazywania danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym
 • Struktura raportowa i poszczególne elementy Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Bezpieczeństwo danych zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym
 • Odpowiedzialność związana z niedostarczeniem Kontrolnego
 1. Niestandardowe zdarzenia dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego w trakcie trwania roku obrotowego
 • Procedura MOSS w podatku VAT
 • Korekta faktury a korekta Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Jednolity Plik Kontrolny a podmioty, które nie posiadają na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Polecamy

 

 

 

 

Szkolenie ExcelPODSTAWOWY

 

Szkolenie ExcelZAAWANSOWANY

 

Szkolenie ExcelEKSPERT

 

 

 

 

Szkolenie WordPODSTAWOWY

 

Szkolenie WordZAAWANSOWANY

 

Szkolenie WordEKSPERT

 

 

 

 

Obsługa Windows 7PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 7ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

Obsługa Windows 8PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 8ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

 

Promocje

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 • 5% zniżki na wszystkie kursy lub
  15% zniżki przy zapisie min. 2 osób z rodziny (dla każdego uczestnika)
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Gmina Kluczbork dla Seniora

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kluczbork dla Rodziny +

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kupon urodzinowy na fb

 • 40 zł na wybrany kurs
 • dla kogo: dla solenizanta
 • do kiedy: 5 dni od otrzymania życzeń

Zapis min. dwóch osób

 • 10% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Zapis min. 5 osób

 • 15% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Kontynuacja kursu

 • 10% zniżki przy kontynuacji kursu
 • do kiedy: bezterminowo

Stały klient (min 3 kursy)

 • 15% przy zapisie na 3 i kolejny kurs
 • do kiedy: bezterminowo

Bon upominkowy

 • dla kogo: dla posiadacza bonu
 • do kiedy: 30 dni od otrzymania bonu

*** promocje nie łączą się